Najbliższe szkolenia otwarte

Praktyczne stosowanie Prawa Zamówień Publicznych na rynku medycznym - szkolenie dla wykonawców /21-22 III 2019/

Szkolenie uwzględnia obecny stan prawny w dziedzinie zamówień publicznych oraz propozycje niektórych zmian zapisów zawartych w Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych. Omówione zostaną najistotniejsze elementy ustawy dotyczące bezpośrednio pracy wykonawców zamówień publicznych w służbie zdrowia.  

W trakcie szkolenia będzie można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania związane z bieżąco przeprowadzanymi postępowaniami o zamówienia publiczne. Uczestnicy mogą również liczyć na poszkoleniowe doradztwo ze strony Wykładowcy - praktyka z bardzo dużym doświadczeniem zdobytym w pracy działach zamówień publicznych w zakładach opieki zdrowotnej. 

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób rozpoczynających swoją karierę w obszarze zamówień publicznych jak i zaawansowanych specjalistów.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Uzyskanie wiedzy istotnej dla wykonawców dot. obecnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Poznanie praw i obowiązków uczestników postępowania. 
 • Zweryfikowanie dotychczas stosowanych praktyk w świetle przepisów znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 • Przedyskutowanie indywidualnych problemów.

Miejsce:
Warszawa, Centrum Konferencyjne Wilcza, ul. Wilcza 9

Termin:
21-22 marca 2019

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do wykonawców biorących udział w postępowaniach o zamówienie publiczne na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.

Ilość miejsc: 
max 20 uczestników.

Program szkolenia:

 • Zasady udzielania zamówień:
  • Zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców.
  • Czyny nieuczciwej konkurencji.
  • Zasada proporcjonalności i przejrzystości, zgodnie z Dyrektywą klasyczną.
  • Jawność postępowania – otwarcie ofert, protokół, dokumenty postępowania, umowy.
  • Tajemnica przedsiębiorstwa. Jakich informacji nie można zastrzec w ofercie?
 • Warunki udziału w postępowaniu:
  • Dozwolone formułowanie warunków udziału w postępowaniu.
  • Możliwość polegania na zasobach innych podmiotów – ograniczenia z tym związane oraz odpowiedzialność. Propozycja zmian w Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych.
 • Przesłanki wykluczenia z postępowania:
  • Obligatoryjne.
  • Fakultatywne.
  • Przynależność do grupy kapitałowej.
  • Tzw. „procedura odwrócona”.
 • Oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania:
  • Oświadczenie w postępowaniach o wartości poniżej progów UE.
  • Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - wstępnie zastępujący zaświadczenia i inne dokumenty wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.
  • Kiedy są wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia?
  • Dokumenty przedmiotowe potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego.
  • Możliwość uzupełniania brakujących lub błędnych dokumentów oraz pełnomocnictw.
  • Czy pojęcie aktualności dokumentów powinno być utożsamiane z datą wystawienia tych dokumentów?
 • Opis przedmiotu zamówienia:
  • Zasady opisu przedmiotu zamówienia.
  • Co Zamawiający może zawrzeć a czego nie opisując przedmiot zamówienia na dostawę leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych?
  • Równoważność jako wyjątek od zasady – propozycje zmian zawartych w Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych.
  • Dwojaki charakter próbek. Obowiązek zwrotu próbek wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane. Czy wszystkie próbki można zwrócić?
 •  Podwykonawstwo jako część zamówienia w dostawach wyrobów i sprzętu medycznego.
 •  Przygotowanie i złożenie oferty:
  • Liczenie terminów.
  • Dopuszczalne formy wnoszenia wadium – terminy wnoszenia i zwrotu, możliwość zatrzymania wadium.
  • Terminy związania ofertą – możliwość ich przedłużania.
 •  Wybór najkorzystniejszej oferty:
  • Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych – nie wpływających istotnie na treści oferty.
  • Zamknięty katalog możliwości odrzucenia oferty.
  • Oferta z rażąco niską ceną lub kosztem i obowiązki stron z tym związane.
  • Kryteria oceny ofert – ograniczenia.
  • Cena jako jedyne kryterium lub kryterium o wadze przekraczającej 60%.
  • Możliwość unieważnienia postępowania.
 •  Odpowiedzi na zapytania uczestników, konsultacje.


 

Szkolenie dostępne również w formie zamkniętej (in company). 
Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zadzwoń: 507188997

Szkolenie poprowadzi: 
HANNA KRASZCZYŃSKA 
ceniona ekspertka w zakresie zamówień publicznych, wieloletni praktyk w prowadzeniu oraz nadzorowaniu postępowań w renomowanych placówkach opieki zdrowotnej (m.in. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie), doradca ds. zamówień dużych jednostek w branży zdrowotnej. Uczestniczyła w wielu debatach na temat rynku zamówień publicznych w Polsce a także w Unii Europejskiej, autorka komentarzy na temat zamówień publicznych w czasopiśmie Puls Biznesu. Od 9 lat prowadzi szkolenia w tematyce zamówień publicznych.

Koszt:
920 zł netto /os.

Rabaty:
Druga i trzecia zgłoszona osoba z jednej firmy uzyska każda 10% rabat. (828 zł netto za osobę)
Przy zgłoszeniu czterech i więcej uczestników z jednej firmy, wszyscy uczestnicy uzyskają 20% rabat. (736 zł netto za osobę).

Koszt obejmuje uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek, zaświadczenie.

Przeczytaj:
Zasady uczestnictwa w szkoleniach

Pobierz ofertę i kartę zgłoszenia formacie PDF:

OFERTA I KARTA ZGŁOSZENIA

©2019 Gremium IDK. All Rights Reserved.

Search